اجتماع و من( شمس کیا)
یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت

فعالیتهای جغرافی نهم درس اول :

ف۱ ص۴: امکان وجود حیات روی زمین به علت فاصله ی مناسب از خورشید و وجود هوا هست/ حرکات وضعی و انتقالی زمین به گونه ای منظم است که امکان حیات فراهم میشود / اندازه ی زمین از سه سیاره دیگر بزرگتر است/ زمین فقط یک قمر دارد /

درس اول:ف۲ص۴:مدارگردش سیارات درونی کوچکتر از مدارات بیرونی استجنس سیارات درونی از سنگ و بیرونی از گاز است

سیارات درونی قمرهای کمتر و بیرونی بیشتر است.

درس اول :ف۳ الف ص ۴: برعهده ی دانش اموز

۳ ب: چون نمونه هایی از حیات در مریخ مانند زمین مشاهده شده

درس اول:ف۴الف: برعهده دانش اموز

ف۴ ب :اعتقاد به وجود و عظمت خداوند

درس اول : ف۵ : نیم کره شمالی/ نیم کره شرقی/ از روی استوا و نصف النهار مبدا

الف: در کلاس انجام شود

ب: در کلاس انجام شود

ج: صفر درجه نه شرقی نه غربی / ۱۸۰ درجه هم شرقی هم غربی

درس اول : ف۶ ص۷ :الف : در کلاس انجام شود

ب: بله عرض جغرافیایی انها یکسان است / چون روی یک مدارند

پ : بله طول جغرافیایی انها یکسان است / زیرا روی یک نصف النهارند

درس اول :ف۸ : بندر عباس بیشتر به غرب متمایل می شود

ف۹ : ادیس ابابا تقریبا به سمت شمال و قاهره جنوب شرقی

ف۱۰: مالزی شمال غرب:

درس دوم :

  فعالیتهای جغرافی نهم درس اول :

ف۱ ص۴: امکان وجود حیات روی زمین به علت فاصله ی مناسب از خورشید و وجود هوا هست/ حرکات وضعی و انتقالی زمین به گونه ای منظم است که امکان حیات فراهم میشود / اندازه ی زمین از سه سیاره دیگر بزرگتر است/ زمین فقط یک قمر دارد /

درس اول:ف۲ص۴:مدارگردش سیارات درونی کوچکتر از مدارات بیرونی استجنس سیارات درونی از سنگ و بیرونی از گاز است

سیارات درونی قمرهای کمتر و بیرونی بیشتر است.

درس اول :ف۳ الف ص ۴: برعهده ی دانش اموز

۳ ب: چون نمونه هایی از حیات در مریخ مانند زمین مشاهده شده

درس اول:ف۴الف: برعهده دانش اموز

ف۴ ب :اعتقاد به وجود و عظمت خداوند

درس اول : ف۵ : نیم کره شمالی/ نیم کره شرقی/ از روی استوا و نصف النهار مبدا

الف: در کلاس انجام شود

ب: در کلاس انجام شود

ج: صفر درجه نه شرقی نه غربی / ۱۸۰ درجه هم شرقی هم غربی

درس اول : ف۶ ص۷ :الف : در کلاس انجام شود

ب: بله عرض جغرافیایی انها یکسان است / چون روی یک مدارند

پ : بله طول جغرافیایی انها یکسان است / زیرا روی یک نصف النهارند

درس اول :ف۸ : بندر عباس بیشتر به غرب متمایل می شود

ف۹ : ادیس ابابا تقریبا به سمت شمال و قاهره جنوب شرقی

ف۱۰: مالزی شمال غرب:

درس دوم :

ف۱ الف: اوقات شرعی ب: در تعیین قرار ملاقتها و زمان باز و بسته شدن ادارات و مغازه ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها و...

درس دوم : ف۲: چون پاریس در غرب ایران است و خورشید را دیر تر میبیند بنابراین ساعت عقب تر است اماتوکیو در شرق ایران است و خورشید زودتر طلوع می کند بنابراین ساعت جلوتر است

جواب ف۴ سوال ۴ ص۱۳

۶۰×۶۰=۳۶۰۰

۳۶۰۰×۳۰=۱۰۸۰۰۰ کیلومتر

ف۵: استواالف)اوقات شرعی ازجمله تعیین وقت نماز های پنجگانه

ف۶: زیرا در تیر ماه خورشید به صورت عمود بر مدار راس السرطان میتابد و برعکس در نیم کره جنوبی بر مدار راس الجدی مایل میتابد

ف۷: در زمستان خوشید مایل تر از بهار میتابددر بهار زاویه تابش خورشید بزرگتر است و بیشتر اوج میگیرد:به دلیل انحراف ۲۳.۵درجه ای زمین بر صفحه حرکت مداریش از اول تیرماه خورشید به منطقه کلاهک قطبی جنوب نمی تابد وطول شب ۲۴ ساعت طول می کشد و...

درس سوم : ف۱: سنگ کره از سنگ و خاک و اب کره تمام ابهای کره ی زمین و هواکره ابهای دورتادور زمین را فراگرفته است و همگی برای چرخه ی حیات رویزمین لازم هستند

وچون خورشید ازافق پایینتری می تابد نور خورشید داخل خانه مسافت بیشتری از طول اتاق را روشن می کندهوا کره گازها

درس۳ف۲: خلقت منظم پیچیده ی زمین و جهان افرینش همه به قدرت و عظمت خداوند دلالت دارد

درس۳ف۳: کوهستان ها و دامنه ها:

دامپروری/ تولید برق / ساخت سد

استراحت و تفریح / قایقرانی و ورزش های ابی در دریاچه های پشت سد / ماهیگیریدر دریاچه های سد

جلگه ها و دشتها کشاورزی/ شهرسازی/ جاده سازیتوریستی

4.هردو ...بیشتر به علت پشرفت فن آوری و تکنولوژی و نیاز بیشتر انسان

درس۳

ف۴ : هر دو . زیرا گاهی انسانها بر طبیعت مسخرند و با تکنولوژی روز ناهمواریها را برای رفع نیازها تغییر میدهند مثل راه سازی و استخراج معادن و تونل سازی

اما گاهی این طبیعت است که بر انسان تسلط دارد مانند طوفانها دستکاری طبیعت بیشتر شده 5.دریاچه ارومیه زدن پل ...معدن استخراج معادن و انفجار و تخریب زمین سد و جاده و تونل و جاده که مشخصه کشت برنج به صورت پلکانیه روستا مسطح کردن زمین برای کشت .زدن کانال براى ابیاری

درس۴ف۱: به دلیل تبخیر زیادتر .

اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی‌. زیرا شوری کمتری دارد

درس۴ف۲: نیوفوندلند: جریانات لابرادر و گلف استریم شرق ژاپن : اوراشیو و کوروشیو

درس۴ف۳: به دلیل فشار زیاد اب . تاریکی . عدم تجهیزات کافیحرکت در اب سختره تا هوا چون مولکولهای مایع بهم نزدیک ترند تا هوا

4-کمبود منابع مهم تامین عذا...کاهش حمل و نقل دریایی و راهها ی آبی ..کمبود منابع تامین آب شیرین ...کمبود نفت و گاز موجود در فلات قاره ها

5الف-کنترل صید ماهی ..استخراج منابع..جلوگیری از آلودگی آبها...ایجاد مناطق حفاظت شده در اقیانوسها

5ب-بخاطر دفن زباله های اتمی در اعماق اقیانوسها..صید بی رویه و انبوه ماهی ها

7-لنینگراد ....زیرا در عرض 60درجه شمالی قرار دارد و خورشید در دی ماه در این نقطه به صورت مایل میتابد بنابراین نور و گرما کمتر میرسد و سردتر است

برای سوال ۴ :

بشر با کمبود شدید اب مواجه می شود و میزان تبخیر ابدکه باعث بارش کافی بر خشکی ها می شود کافی نخواهد بود

ادامه۷زیرا از برگن به سمت لنینگراد فاصله ی شهر ها از جریانات دریایی به خصوص گلف استریم بیشتر می شود و هوا خنک تر میگردد

بخش بعدی نقطه چین : کمتربا اینکه در یک عرص قرار دارند ولی عواملمتعدد ی از جمله ارتفاع ..وزش باد ..دوری و نزدیکی به دریا و جریانهای دریایی تاثیر دارند و چون از جریان اب گرم گلف استریم دورتر میشویم استکهلم و لنینگراد سردتر میشوند

ف۸ استراتوسفر و تروپوسفر

لایه ازن به تنهایی یک گاز گلخانه ای است و اگر تحت تاثیر گازهای گلخانه ای دیگر قرار نگیرد به اعتدال اب و هوای زمین می پردازد. البته مانع ورود اشعه های مضر خورشید به زمین نیز می شود.

ف۹الف: زیرا در انجا اکسیژن کمتر و نیتروژن( ازت) بیشتر است و هوا رقیق است.

ب: به دلیل اوج گرفتن هوا پیما به سطوح بالاتر هوا و رقیق شدن هوا چون احتمال تنگی نفس هست استفاده از ماسک اکسیژن

۹ب: افزایش تعداد خودرو ها و افزایش استفاده از سوخت های فسیلی/ افزایش کارخانه ها / کاهش کشت گیاه که موجب گرد و خاک میشوداتش سوزی در جنگل ها و از بین رفتن انها

جلوگیری از تابش اشعه های خطرناک خورشید به زمین

درس ۵ ف۱: جنگل های بارانی استوایی :

در اسیا : کشورهای اندونزی . مالزی . در افریقا : کشورهای کنگو . گابون . گینه استوایی . کامرون .جنوب نیجریه . بنین . توگو . غنا ساحل عاج . لیبریا . سیرالئون . گینه .در امریکا : کشورهای برزیل . اکوادور و جنوب کلمبیا

ادامه جواب ۱ کشور برزیل بیشترین وسعت جنگلهای بارانی را دارد

درس۵ف۲الف:بیشترین میزان ترکیبات الی : جنگلهای بارانی استوایی کمترین میزان ترکیبات: بیابانها و توندرا

ف۲ ب : مناطق استوایی میزان ترکیبات زیادی دارند چون در انجا دما بالا و بارش زیاد و سواحل نزدیک اقیانوسند و تبخیر شدید و هوا شرجی میباشد همینطور ارتفاع انجا نسبت به سطح دریا کمتر است لذا رشد گیاهان هرگز متوقف نشده و تولید مواد الی با عمل فتوسنتز به کمک خورشید به راحتی انجام میگیرد اما در توندرا و بیابانها اینگونه نیست

کاربرگ ۴ ف۱: از بالا به پایین : قطبی/ جنب قطبی/ معتدل/ بین المداری

ف۲: از بالا به پایین: توندرا/ تایگا/ بیابان . جنگلهای استوایی

ف۳: ساوان بین بیابانها و جنگلهای استوایی است

ف۴ و ۵: در عرضهای بالا بارش کمتر شده هوا سردتر شده رطوبت در هوا کمتر شده لذا پوشش گیاهی تنک تر می شود

فعالیت ۵/۶ با دانش اموزه

ف1درس 5-قاره های آسیا ..استرالیا..آفریقا. .امریکای جنوبی ....برزیل ..کنگو..اندونزی ولی بیشترین برزیله

جواب 3درس 4فکر میکنم فقط فشار زیاد آبه ..ولی چون چند دلیل خواسته فکر میکنم فعالیت آتشفشانی کف اقیانوسی ...و کاهش دمای بدن رو هم میشه بیان کرد .وجود ناهمواری ها نیز تا حدی مزید بر مشکل است .

درس 6فعالیت 1-بیشترین الاسکا.ایالات متحده امریکا.شمال و شرق و جنوب شرق اسیا و استرالیا : اروپا . شمال امریکای شمالی. امریکای جنوبی. ایران. و جنوب اسیا

ف۲: استرالیا . ایالات متحده امریکا و الاسکاچون درصحراتنوع زیستی کم است.تعدادگونه هایش کم است.

کمترین.:اروپا..مرکز و جنوب عربی اسیا .شمال افریقا و کانادا

ف 2درس6استرالیا اندونزى تایلند آ مریکا چون تنوع زیستى زیادى دارن بیشتر در معرض خطرند .

س5درس6

فواید :عنی ترین زیست بوم با تنوع گیاهی و جانوری ....ریه های زمین ..تولید 50درصد اکسیژن زمین ..تولید 50درصد رطوبت جو...جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن ..خاستگاه اولیه بسیاری از درختان میوه ..استفاده از محصولات عذایی دارویی و مواد اولیه صنعتی ..ترکیب عصاره گیاهان در تهیه داروهای شیمیاییعلل تخریب کشاورزی ...دامداری..تجارت الوار ..استخراج معادن طلا و آلومینیم. ..زدن بزرگراه و راههای فرعی داخل جنگل

ف ص 37

1بیشترین :استرالیا .ایالات متحده آمریکا. روسیه کمترین:کانادا.شمال آفریقا مرکز وجنوب عربی اسیا

2 ایلات متحده آمریکا. استرالیا .چین

ص47عوامل طبیعی

نقطه چین 1:در مناطق قطبی و بیابانی اب و هوای نامساعد و کمبود اب .خاک نامناسب باعث دفع جمعیت میشه

2در ناحیه بیابانی هوای نامساعدو کمبودبا ندگی و نواحی کوهستانی به دلیل فقر خاک .مشکل حمل ونقل .هوای نامناسب دافع جمعیت

ف 3ص47زیاد..زیاد..کم..کم..زیاد..کم..کم

ف1ص53ثروتمند :لوکزامبورگ ..نروژ..قطر..فقیر..افعانستان .نیجر ..مالاوی.متوسط...امریکا..سنگاپور..امریکا

4 اتمام مواد اولیه و نفت خام ..کاهش درامد .وابستگی اقتصادی .سیاسی..دخالت بیگانگان .....باید سعی شود تا از اقتصاد متکی به تک محصولی بودن خارج شده و تولیدات عیر نفتی را جایگزین و مبنای اقتصاد و درآمد قرار داد

ف5ص55مشکلات اقتصادی. .سیاسی..فرهنگی..نداشتن نیروی جوانومتخصص فعال و کارامد .عدم پیشرفت کشور..نا آگاهی از اوصاع کشور و جهان. .دخالت بیگانگان ..استثمار توسط کشورهای قدرتمند

6جنگهای داخلی ..کمبود مواد عذایی.فقر ..خشکسالی ..کمبود بهداشت و امکانات پزشکی ..شیوع عوامل بیماریزا

7عوامل داخلی .زیرا اگر مردم یک کشور سواد و آگاهی خود را افزایش و باورهای علط را کنار گذاشته و استعدادها و فرهنگ خود را فراموش نکرده و ایمان و بتور..پشتکار.وحدت .مشارکت دو طرفه بین ملت و حکومت باشه هرگز اجازه دخالت بیگانگان به کشور داده نخواهد شد و همین باعث رشد و ترقی کشورشان میگردد

برگرفته از وبلاگ مطالعاتادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 شهریور 1394 توسط شمس کیا
درباره وبلاگ

چه بیهوده است
در پاییز
به بهار فکر کردن
shamskiam@yahoo.com
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات