اجتماع و من( شمس کیا)
یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت

 فعالیت 2. صفحه  -59تغییرات سیاسی :تشکیل حکومت واحد و قدرتمنددفع دشمنان خارجی(عثمانی ها و ازبکان)مذهبی:رسمی شدن مذهب تشیع و ایجاد وحدت دینیاجتماعی:ایجاد وحدت بیشتر در کشور.

فعالیت الف 3-صفحه 61 – تبریز- قزوین - اصفهان

فعالیت2.ب -  شاه اسماعیل صفوی تبریز را به پایتختی برگزید تا هم به مرکز قدرت معنوی خاندان خود در اردبیل نزدیک باشد و هم از جایگاه استقرار پیروان و فداییان پرشور خود ، ایلهای ترکمان شیعی مذهب در سرزمین آناتولی ، فاصله زیادی نداشته باشد.

یکی از عواملی که موجب پیچیدگی اوضاع پس از تشکیل حکومت صفویه شده بود مواجهه شاه اسماعیل با خصومت متقابل بین عناصر ترک قزلباش و ایرانی و تاجیکشاه طهماسب در سال 950 ه0ق تصمیم گرفت پایتخت صفویان را از تبریز به قزوین منتقل کند مهمترین علل این اقدام :


1 . نا مناسب بودن موقعیت جغرافیایی تبریز .

2 . وجود عثمانی ها در غرب و نزدیکی آنها به پایتخت .

3 . قرار گرفتن شهر تبریز در مسافت دوری از شرق جهت سرکو.ب ازبکان .

4 . واقع نشدن شهر تبریز در مرکز امپراطوری صفوی .

5 . مناسب بودن موقعیت جغرافیایی واستراتژیکی شهر قزوین نسبت به تبریز .

6 . عدم تهدید پایتخت در قزوین از سوی عثمانیها یا ازبکان .

7 . علاقهُ شاه طهماسب برای تغییر دادن پایتخت .

یکی از نکات مهمی که در انتخاب قزوین به پایتختی مورد توجه شاهان صفوی قرار نگرفته بود مشکل کم آبی قزوین بود. مشکل کمبود آب قزوین از یک سو، و محاسن شهر اصفهان از سوی دیگر، در آن زمان موجب شد که شاه عباس پایتخت خود را به اصفهان منتقل سازد. اصفهان از آب فراوان زاینده‌رود برخوردار و دارای مرکزیت جغرافیایی در ایران بود همچنین در مسیر راههای بزرگ بازرگانی قدیم مانند دمشق و حلب در غرب ، و سمرقند و بخارا در شرق ، قرار داشت . علاوه بر این ، فراهم بودن شرایط اقتصادی (راه) ، سیاسی (مرکزیت) و کشاورزی (آب زاینده رود) اصفهان موجب شد که این شهر در ادوار مختلف به عنوان پایتخت ایالتی (در دوره آل زیار) و پایتخت حکومتی (در دوره سلجوقیان) انتخاب شود.

فعالیت 4. فعالیت4.صفحه 61

بی کفایتی شاهان بعد از شاه عباس

دور نگه داشتن و عدم تربیت صحیح شاهزادگان

مالیات های سنگین

حمله محمود افغان

خرافاتی بودن شاه سلطان حسین

دخالت درباریان سودجو در امور

فعالیت 5.صفحه 62

 تجهیز سپاه به توپ و تفنگ توسط برادران شرلی:به دفع عثمانی ها و ازبکان و حکام یاغی پرداخت و نواحی اشعال شده را بازپس گرفت .ایجاد نیروی ارتش جدید (شاهسون)که با این کار خود را از خطر حمله احتمالی بقایای قزلباش رهانید.

فعالیت 6- ص63 -  1حملات مداوم عثمانی ها: اروپاییان برای کاستن حملات عثمانی ها به اروپا درصدد تقویت رابطه خود با ایران برآمدند 2.تاسیس شرکت های بزرگ تجاری:که تمایل داشتند در ایران فعالیت تجاری کنند بنابراین نمایندگانی برای عقد قرارداد به ایران امدند

2 صفحه67 1- امنیت و آرامش2- ثبات سیاسی که بازرگانان احساس امنیت داشتن3-برقراری رابطه سیاسی با دنیا

فعالیت 3 صفحه 66 تجارت مالیات صنایع مختلف مثل ریسندگی و بافندگیی ت

فعالیت 4صفحه 69 - 1- جشنهای امروز چون تجملاتی شده به سنت ضربه زده2-در گذشته جشنها در مکان های عمومی بود و همه اقشار به مساوی لذت میبردند3- بسیار ساده و بی آلایش بوده و مردم در ارتباط اجتماعی باه بودن

فعالیت 4صفحه 69 - 1- جشنهای امروز چون تجملاتی شده به سنت ضربه زده2-در گذشته جشنها در مکان های عمومی بود و همه اقشار به مساوی لذت میبردند3- بسیار ساده و بی آلایش بوده و مردم در ارتباط اجتماعی باه بودن

فعالیت 1 صفحه 73- مشغولیت نادر به جنگ های داخلی و خارجی و در نتیجه تحمیل مالیات سنگین بر مردم از دلایل آشفتگی سیاسی و اقتصادی ان دوره بود

            فعالیت 2- ص هرسه باجنگ به قدرت رسیدند هرسه ساختار ایلیاتی داشتند

جواب کاربرگه8به ترتیب:

1- داروغه- حاکم شرع- محتسب- کلانتر- کدخدا - پایین صفحه:- دادگستری:حاکم شرع- شورای روستا: کدخدا- سازمان تعزیرات:محتسب - نیروی انتظامی:داروغه - سازمان امور مالیاتی: کلانتر

تصاویرصفحه 71- تصاویر شروع فصل:بازار وکیل– نادرشاه-  امیرکبیر

روزنامه وقایع اتفاقیه :نماد سنت+مدرنیته(از مظاهر تمدن غربی که وارد ایران شد)

تفعالیت 1- ص 73- مشغولیت نادر به جنگ های داخلی و خارجی و در نتیجه تحمیل مالیات سنگین بر مردم از دلایل آشفتگی سیاسی و اقتصادی ان دوره بود.بعلت رفتن مردم و کشاورزان به جنگ عمران و آبادانی صورت نگرفت.اجتماعی

تصویر ص 72 مربوط به نبرد کرنال :در مورد این نبرد به همین تصویر کفایت شده که دلیل آن قبلا بیان شد

فعالیت 2 ص74- هرسه باجنگ به قدرت رسیدند هرسه ساختار ایلیاتی داشتند -هر سه زمانی به قدرت رسیدند که ناآرامی ایجاد شده بود. هرسه... تقریبا سیطره ی یک قبیله بر کل کشور بود...افشار...زند...قاجارهر سه باعث باعث یکپارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند.هرسه حکومت های کم دوامی بودند.

یه سوال صفحه 75 زیر نقشه هست که پرسیده آقامحمدخان در انتخاب پایتخت به چه نکته مهمی توجه داشته؟

علت انتخاب تهران: به لحاظ موقعیت جغرافیایی و امکان تسلط بهتر بر ایراننزدیکی به مرکزیت ایل قاجار

فعالیت 3- صفحه 75  انقلاب صنعتی توان کشورهای اروپایی را چند برابر کرد دگرگونی درحوزه سیاسی اجتماعی وفرهنگ به

انقلاب صنعتی توان کشورهای اروپایی را چند برابر کرد دگرگونی درحوزه سیاسی اجتماعی وفرهنگ به وجود آورد ومبنای دگرگونی های اجتماعی وسیاسی شد.میخواد بگه اگر در زمان صفویان افشاریه زندیه احساس نیاز می شد وما مطابق با اروپاییان حرکت می کردیم همانطوری که اروپاییان در فرهنگ ایران کندوکاو می کردند ما هم احساس نیازمندی می کردیم ما عقب نمی. ماندیم ودر دوره قاجاریه آنقدر امتیاز نمی دادیم و در زمان. عباس میرزا ازروسهاشکست نمی خوردیم آورد ومبنای دگرگونی های اجتماعی وسیاسی شد.

فعالیت 4ص77   بالای صفحه (به طورخلاصه)چون هندمستعمره انگلیس بودوازطریق افغانستان می خواست به هندراه پیداکند.

جواب سئوال 1ص79  -پایین  صفحه 78

جواب ب صفحه 78

جواب سئوال2الف ص 80 هدف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی،  اصلاح و نوسازی ایران بود. مبارزه با فساد. ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی. تحول علمی و فرهنگی. افزایش سطح سواد و دانایی در کشور ،از مهمترین اهداف امیر کبیر بود

ب 80   تاتعداد بیشتری از ایرانیان علوم و فنون جدید را در داخل کشور بیاموزند. برای حفظ استقلال کشورتا پای بیگانگان به راحتی به کشور باز نشود .

فعالیت پ صفحه80-  امیر کبیر یک دیپلمات بود او کشورهایی را که سابقه استعماری در ایران داشتند را به عنوان معلم قبول نکرد.

جواب فعالیت ت-صفحه80- ت.1: رسم فروش ایالات به مرور وحدت را از بین می برد. زیرا ممکن بود ان ایالت درصدد استقلال برآید

   ت2- ص80- احترام به اقلیت های دینی ،تاسیس روزنامه. اعزام عده ای به اروپا برای فراگیری دانش و صنعت

3ت ص 80زیرا این اصلاحات منافع آنها را به خطر انداخته بود.

کاربرگ شماره10 سیاسی:قوانین حکومت قاجار -شیوه حکومت قاجار اقتصادی:فروش ایالات-مالیات-امتیازات فکری و فرهنگی:روزنامه-دانشگاه--مدارس-روشنفکران

 4 - الف- ص 82 تفاوت و شباهت تنباکو و نهضت نفت شباهت:هردو مبارزه با انگلستان -در هردو روحانیون و روشنفکران نقش داشتند تفاوت:تنباکو زمان قاجار ولی نفت دوره پهلوی- تنباکو لغو یک قرار داد ولی نفت حفظ یک منبع انرژی برای کشور

4ب. از نظر اجتماعی این نهضت نخستین حرکت جدی مردم بود برای رهایی از نفوذ و سلطه خارجی و ایستادگی در برابر ستم داخلی از نظر سیاسی:به حکومت فهماند که مردم بیدارند.مردم شهامت حضور در صحنه رو با تبعیت از مرجعی خارجی.استعمار گران به نقش مراجع و نفوذ آنه در مردم حتی بیشتر از حاکمان پی بردند.

5- ص83 - ناصرالدین شاه چون وحدت مردم و روحانیون را در مخالفت با قرارداد دید آن را لغو کرد.

6 ص83- مردم دیگه مجبور نبودند طبق اون قرار داد یک قسمت از محصولات خود را به تالبوت بفروشند.

جواب فعالیت 2ص892.الف. 1. آموزه های دین اسلام...2. آشمایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن اروپا زمینه های اقتصادی و سیاسی برمیگرده به واگذاری امتیازات و ضربه به کشاورزی و صنعت کشور و در نتیجه گسترش بیکاری. همچنین افزتیش مالیات ها

2.ب.صفحه 89 روحانیون. بازاریان. بازرگانهن. روشنفکران. پیشه وران و کارگران

فعالیت3ص90 : سوال علل داخلی را خواسته : استبداد محمدعلی شاه ووابستگی او به روسیه ، اختلاف بین رهبران مشروطه ، انحراف از مسیر اسلام به عقیده شیخ فضل الله نوری

فعالیت4ص90 . الف. تصمیم گرفتند ایران را بین خود تقسیم کنند4.ب.صفحه 90 برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان تصمیم گرفتند اختلافاتشان را کنار بگذارند و...

4.پ.صفحه 90 - 6 خط اخر بالای فعالیت تو متن

فعالیت  الف5  صفحه 91 - 5.سیاسی:روسیه. انگلیس و عثمانی اعلام بی طرفی ایران را نادیده گرفتند و وارد ایران شدند5. اجتماعی:بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایرانامنیت و اسایش مردم از بین رفت ایرانیان دچار قحطی و فقر و گرسنگی شدند و برخی جان باختنددولت مرکزی رو به ضعف نهاد و تسلط خود بر امور را از دست داد.5. اجتماعی:بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایرانامنیت و اسایش مردم از بین رفتایرانیان دچار قحطی و فقر و گرسنگی شدند و برخی جان باختند

5ب ص91.چون فکر میکرد آلمان قدرت برتر جنگ است

جواب فعالیت 1-  ص 92 جلوگیری ازسلطه همه جانبه انگلستان برایران.

جواب فعالیت 2ص 93  2. الف. انگلستان پس از ناکامی در قرارداد 1919 درصدد برامد از طریق کودتا به اهداف خود در ایران دست یابد.

2.ب. حمایت  انگلیسی ها نارصایتی مردم از اوصاع کشور (ناامنی) و بی کفایتی احمدشاه رهبران و احزاب سیاسی غرب گرا ( با شعار ترقی و تجدد) که در مجلس چهارم و پنجم قدرت گرفته بودند

3الف ص96الف. ایران پل ارتباط بین انگلیس و روسیه بود3ب.سیاسی: اشغال ایران.اقتصادی:کمبود و گرانی شدید مواد غذایی

اجتماعی:عده زیادی جان باختند

جواب 4 صفحه 97تفاوت و شباهت تنباکو و نهضت نفت شباهت:هردو مبارزه با انگلستان -در هردو روحانیون و روشنفکران نقش داشتند تفاوت:تنباکو زمان قاجار ولی نفت دوره پهلوی- تنباکو لغو یک قرار داد ولی نفت حفظ یک منبع انرژی برای کشور

فعالیت 5ب ص   97  -  تفاوت.28 مرداد وشش و حرکت داخلی اما 1299 از خارج .اولی هدف ملی ولی دومی هدف استعماری.شباهت این دو هم در هر دو استمار گر انگلستان نقش ایفا کردها است از جمله اختلاف بین رهبران

ج فعالیت 1- الف ص 100 آمریکاییها برای از  بین بردن زمینه قیام های مردمی علیه حکومت پهلوی، به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند.

1.الف.صفحه 100- از بین بردن زمینه قیام های مردم علیه حکومت پهلوی

ج فعالیت 1- الف ص 100 آمریکاییها برای از ٔ بین بردن زمینه قیام های مردمی علیه حکومت پهلوی، به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند.

1.ب. صفحه 100- این تصویب نامه در حقیقت تهاجم آشکاری بود به هویت دینی جامعه اسلامی. هدف تخریب ارزش های دینی بود

شاید بشه گفت چون با این دو شرط برای کاندیداها و مردم کم کم از دین اسلام به حاشیه میرفت

فعالیت صفحه 101-اگه بخواهیم جواب بهترازمتن هم می تونیم بگیم ولی به خاطرهماهنگی ویکنواخت بودن همان جواب بالایی درست تراست.

شایدیکی ازجواب هااینه که جامعه اون روزایران ظرفیت پذیرش این تغییرات واصلاحات رونداشت ودادن اون آزادی هابه زنان دراون موقع مشکلات دیگه ای روبه وجودمی آورد.

یامثلا یکی دیگرازموارد،شرط سوگندخوردن باهرکتاب آسمانی دیگرهم اشکالی نداشت.واین مسئله به طورکلی باعث تضعیف اسلام می شد.

تا اجرای اثول شش گانه را قانونی و مورد توافق احاد مردم جلوه دهد

 برگزاری همه پرسی ویارفراندم فرمایشی ورای آوردن صوری این اصلاحات مهرتاییدی بودبراصلاحات واقدامات پهلوی که موردخواست آمریکایی هابود.تاوانمودکندکه بااقبال عمومی مواجه شده است.

فعالیت صفحه 102- به ترتیب از چپ: مخالفت با اصول شش گانه. سخنرانی در عاشورای 42. مخالفت با کاپیتولاسیون


کاربرگه12.

1. جمعه سیاه

2. نمی خواست اتفاقی به نفع حکومت پهلوی و عراق تمام شود

3. بررسی ازادی زندانیان سیاسی. دادن تریبون صدا و سیما به مخالفان

4. بختیار

5. طول مدت حکومت ظالمانه پهلوی

6.شورای سلطنت . نخست وزیری . پادگان ها و مراکز نظامی

درتاسیس وبه ثمررسوندن انقلاب اسلامی سه عنصرمهم نقش داشتند.1- ایمان به خدا2- وحدت کلمه 3- رهبری . که مورد2قسمت ب)نقش مردم واهمیت حضوراون هارومی رسونه

به ترتیب از چپ: تدوین قانون اساسی. انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری. انتخابات اولین دوره مجلس

1. ب. مردم در تمامی مراحل تشکیل نظام جمهوری اسلامی نقش اساسی داشتند

به علت ایمان مردم و عشق آنان به انقلاب که در تمامی مراحل و سختی ها همراهی کردند امام و انقلاب را

درتاسسی وبه ثمررسوندن انقلاب اسلامی سه عنصرمهم نقش داشتند.1- ایمان به خدا2- وحدت کلمه 3- رهبری .

چون مردم برای این انقلاب هزینه داده بودند و هرگز امام و انقلاب را تنها نگذاشتند و صحنه را به نفع دشمن خالی نکردند

 ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 شهریور 1394 توسط شمس کیا
درباره وبلاگ

چه بیهوده است
در پاییز
به بهار فکر کردن
shamskiam@yahoo.com
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات