اجتماع و من( شمس کیا)
یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت

پاسخ فعالیتها و کاربرگه های مطالعات اجتماعی هفتم ( 8 درس مدنی )

درس 1 :

  فعالیت 1: استفاده از گیاهان، جانوران و آب برای تغذیه، استفاده از هوا برای نفس کشیدن،

استفاده از منابع و معادن برای تأمین نیازهای زندگی و ساختن ابزار و وسایل، برخوردار شدن از محبت

دیگران، برخورداری از استعداد آموختن و داشتن قوهٔ عقل و شعور...

   فعالیت 2: بله، زیرا همه انسانهای عالم مخلوق خداوندند.

پاسخ فعالیتها و کاربرگه های مطالعات اجتماعی هفتم ( 8 درس مدنی )

درس 1 :

  فعالیت 1: استفاده از گیاهان، جانوران و آب برای تغذیه، استفاده از هوا برای نفس کشیدن،

استفاده از منابع و معادن برای تأمین نیازهای زندگی و ساختن ابزار و وسایل، برخوردار شدن از محبت

دیگران، برخورداری از استعداد آموختن و داشتن قوهٔ عقل و شعور...

   فعالیت 2: بله، زیرا همه انسانهای عالم مخلوق خداوندند.

درس 2 :  

مربوط به فعالیت 1 و کاربرگه 1 صفحه 6 :

تفاوت مهم حق و تکلیف آن است که صاحب حق می تواند از حق خود صرف نظر و

گذشت کند، مثلاً کسی که طلبی از دیگری دارد، آن را ببخشد. اما هیچ کس نمی تواند از تکلیف

صر فنظر کند، برای مثال والدین نمی توانند از نگهداری فرزند، سر باز زنند .

دانش آموزان را به این نکته هدایت کنید که ما در حقوق خود، آزادی بی قید و شرط نداریم.

چون ما با دیگران زندگی میکنیم، همان طور که ما حقوقی داریم، دیگران نیز حقوقی دارند.

مثال بزنید:  فردی که مالک یک اتومبیل است، نمی تواند با اتومبیل خود هر طور که می خواهد

براند و هر جا که می خواهد پارک کند و... .

ونهایتأ سوق دهید به اینکه ؛ مسئولیت انسانها نزد خداوند،عبارت است از طاعت و اطاعت از

 دستورات الهی و استفاده صحیح از نعمتها .   

مربوط به فعالیت 3 :

نوشتن چنین نامه ای علاوه بر توجه دادن افراد و تفکر درباره نعمتهای الهی و آثار سودمند برای تربیت دینی،

 درتقویت روحیه و اعتماد به نفس افراد، نقش مؤثری خواهد داشت؛ زیرا ما انسانها معمولا از نعمتهایی

که داریم، غافلیم و گاه بیشتر به آنچه نداریم، توجه میکنیم. تفکر درباره این موضوع موجب میشود

که بیشتر، قدر چیزهایی را که داریم، بدانیم.

مربوط به فعالیت 4 :

توجه کنید که این درس زمینه خوبی است برای آنکه دانش آموزان به ورود مواد مضر به بدن

خود و فعالیتهای نامناسب حساس شوند. تداوم این حساسیتها در آینده در پیشگیری از روآوردن

به سیگار یا مواد مخدر و... نیز سودمند خواهد بود. از دانش آموزان بخواهید نامه ای به بدن خود

بنویسند و مراقبت از اعضا را به خود تذکر دهند.

در این درس علاوه بر مراقبت از جسم، محافظت از روح و روان نیز مطرح شده است؛ به طوری

که دوری از گناه و خطا و حفظ زبان و چشم و دست و پا از کارهای خطا، نیز مورد بحث قرار میگیرد.

تکلیف پایانی :

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت شمارهٔ 6 یعنی نوشتن نامه ای به خود و

فعالیت شمارهٔ 2 کاربرگهٔ شمارهٔ   1  را در منزل انجام دهند و برای جلسهٔ بعد به کلاس بیاورند.

توجه کنید: نامه هایی که دانش آموزان به خدا و خود می نویسند، به نوعی خصوصی تلقی میشوند.

درس 3 : 

v    مربوط به بحث اردو و فعالیت صفحه 13 :

مقررات مربوط به خاموش  کردن آتش برای حفظ ایمنی وحفظ سلامتی افراد وضع شده است.

مقررات مربوط به اینکه در چه ساعتی همگی آماده رفتن به گردش بشوند یا ممنوعیت استفاده از رادیو

در ساعت خوابیدن بچه ها، برای حفظ حقوق افراد در نظر گرفته شده است.

مقررات مربوط به این که دانش آموزان وسایل شخصی خود را در کجا بگذارند،

برای جلوگیری از هرج و مرج درنظر گرفته شده است.

 

v    مربوط به تصاویر و فعالیت صفحه 14 :

توجه کنید : درانجام فعالیتهای 1 تا 5 بر حفظ حقوق افراد و برقراری نظم و امنیت به عنوان

ضرورتهای وجودی قانون تأکید شود :

اگر فردی زباله های خانه خود را در گوشه بوستانی مقابل محوطه بازی کودکان بریزد، محیط

آلوده میشود، بوی بد و منظره زشت برای رهگذران ایجاد میشود. میکروبها و آلودگیها سلامت

و بهداشت ساکنان محله را به خطر میاندازند و حشرات موذی در محل آلودگی افزایش مییابد.

حق سلامتی و برخورداری از محیط زیبا از کودکان و رهگذران گرفته میشود.

شما میتوا نید مثال های دیگری مطرح کنید؛ برای مثال متأسفانه عابرا ن پیاده نیز حقوق

رانندگان را درنظر نمیگیرند و بدون توجه به چراغ عابر پیاده یا علائم دیگر از مکانهای نامناسب

عبور میکنند.

در تصاویر کتاب یک تصویر مربوط به صف نانوایی وجود دارد. در اینجا فقط حقوق دیگران؛

افرادی که صف میبندند و به نوبت نان می گیرند، مدنظر است. تصویر دیگر موتورسوارانی را نشان

میدهد که در جای نامناسب ــ روی خط کشی عابر پیاده ــ توقف کردهاند که نشان دهنده عدم رعایت

دقیق مقررات است.

 

v    به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت 6 را انجام دهند.

v    مکان : مسجد

مقررات

کارکرد مقررات

ــ در آوردن کفشها و قرار دادن آنها در

جاکفشی

ــ دست نزدن به درجه بخاری

احترام به شعائر دینی، حفظ بهداشت، نظم،

حفظ ایمنی و جلوگیری از آتش سوزی

ــ گذاشتن مهر و جانمازها در جای خود

پس از ادای نماز

حفظ نظم

ــ با صدای بلند حرف نزدن و نخندیدن

احترام به نمازگزاران

ــ خاموش کردن لامپها پس از خروج از

اتاق یا ...

(صرفه جویی در مصرف انرژی) احترام به حقوق دیگران

 

درس4 :

v    مربوط به فعالیت 2 صفحه 15 :

به دانش آموزان بگویید که در نقد، هم جنبه های خوب و هم جنبه های ضعیف یا منفی را ببینند.

اجازه بدهید از طریق گفت وگو به این نتیجه برسند که مقرراتی بهتر و مفیدتر است

که موجب  شود حقوق همه افراد به خوبی در نظر گرفته شود یا امور بهتر انجام بگیرد.

انجام این فعالیت به دانش آموزان میفهماند که قانونگذاری کاری سخت، حساس و مهم است

و به این ترتیب آنها برای فهم کار و نقش قوه مقننه نیز آماده میشوند.

   فعالیت 3 صفحه 16 :

مثال: هر کس از چراغ قرمز عبور کند جریمه شود، چه بیسواد باشد، چه استاد دانشگاه، چه

انسان فقیری باشد و چه پولدار. مثال دیگر: هرکس نسبت به دیگری افترا بزند یا دیگری را مضروب

کند از هرقشر و طبقه ای که باشد، مرتکب جرم شده است.

v    فعالیت 4 صفحه 16 :

بهتر است چند نسخه از قانون اساسی را تکثیر کنید و در اختیار گروههای دانش آموزان قرار دهید.

دانش آموزان را وادار به حفظ کردن اصول قانون اساسی نکنید

v    توجه کنید در به کارببندیم صفحه 18 تحقیق شماره 2 اجباری و تحقیق شماره 3 اختیاری است.

درس5 :

مربوط به فعالیت 1 صفحه 20 :

فهرست نیازهای مردم ممکن است شامل موادغذایی، دارو، پزشک و دستیار، خواربار، آب آشامیدنی، پتو، چادر و

خانه های موقت، تانکر آب برای مصارف بهداشتی، ظروف و وسایل زندگی، مددکار اجتماعی برای صحبت کردن و

 تسلی دادن به آسیب دیدگان، افرادی که بتوانند مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کنند و... باشد.

مربوط به فعالیت 3 صفحه 21 :

پاسخهای احتمالی:

گروه اول: چگونه کمکهای اولیه به مجروحان برسانیم؟ چگونه و با چه وسایلی مصدومان را به مراکز درمانی برسانیم؟ با کودکان چگونه رفتار کنیم؟ چگونه غذا و دارو را بین حادثهدیدگان توزیع کنیم؟ و....

گروه دوم: از اهالی محل یا دانش آموزان مدرسه بخواهیم کمکهای خود را در محلی با

نظارت یک گروه جمعآوری کنند ( غرفه ای برای این کار تشکیل بدهیم)

پتو، غذا، وسایل زندگی، اسباب با زی، دارو، چادر و... را جمع آوری می کنیم. شماره

حسابی در بانک افتتاح و از مردم میخواهیم کمکهای نقدی خود را به این شماره حساب بریزند.

در جمع آوری کمکها و اطلاع رسانی به مردم و بسته بندی کمکهای غیرنقدی همکاری میکنیم.

مربوط به فعالیت 4 صفحه 23 :

طرح دادرس به معنی دانش آموزان آماده برای روزهای سخت مانند سیل و زلزله است ، دادرس یعنی بی‌اثر نبودن .

و بر همین اساس با همکاری هلال احمرآموزش‌های لازم (هشت مهارت امدادی ) به دانش‌آموزان داده می‌شود تا در زمان وقوع حوادث احتمالی، از خود و اطرافیانشان محافظت کنند.

مربوط به فعالیت 5 صفحه 23 :

شعر از سعدی است و معنای آن این است:

جامعه انسانی مانند پیکر یک انسان است. همه انسانها را خداوند و یک خالق آفریده و سرشت مشابهی دارند

و مانند پیکر واحد هستند؛ همان طور که در یک پیکر اگر عضوی بیمار باشد، بقیه اعضا نمیتوانند به کار

خود ادامه دهند و ناآرام  اند، در یک جامعه انسانی نیز اگر بعضی افراد دچار گرفتاری و درد باشند،

بقیه نمیتوانند ساکت بمانند و اگر تو از رنج دیگران فارغی، سرشت انسانی خودت را گم کرده ای.

درس6 :

مربوط به فعالیت 2 صفحه 27 :

امام علی (ع ) در قبال از کارافتادگان و بازنشستگان معتقد بودند، حکومت در برابر آنها موظف است.

در واقع تکلیف جامعه وتوجه به روزهای سختی و ناتوانی افراد را در آموزه های دینی مان نشان میدهد.

ترویج فرهنگ بیمه

مربوط به فعالیت 3و 4 و به کار ببندیم :

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت 3 و4 و همچنین فعالیت 2 به کار ببندیم را انجام دهند.

این فعالیتها در واقع جنبه تکمیلی همان فعالیت پرس وجو در بخش اول این درس میباشد.

 

توجه کنید که در این فعالیتها بیشتر فرایند کار،اهمیت دارد و نه پاسخ دقیق و روشن و قطعی

دانش آموزان، چه بسا دانش آموزی بعد از پرس وجو به این نتیجه برسد که اعضای خانواده از انواع

بیمه ها اطلاعی ندارند. پس از بیان نتایج پرس وجو ، خودتان انواع بیمه ها و ضرورت و اهمیت آنها

را مجددا گوشزد کنید و سعی کنید آنها را به استفاده از بیمه حساس کنید.

درس7 :

مربوط به فعالیت 1 صفحه 30 :

برای مثال مداد :  پاسخ ممکن است طیف وسیعی از ابزارها و منابع باشد: چوب درختان جنگل،

اره برای بریدن ، کارگر، ماشین برای حمل الوار، زغال مخصوص، پول برای احداث کارخانه و... .

با استفاده از آنچه دانش آموزان در مورد مثالهای متعدد شما، بیان می کنند، روی تابلو سه

عنوان: منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی را بنویسید. سپس پاسخها را در هر ستون جای

دهید و بدین ترتیب عوامل تولید را آموزش دهید.

فعالیت 2 صفحه 32 :

 در بین عوامل تولید، انسان نقش محوری دارد. به عبارت دیگر انسان با نیروی

فکر و کار خود میتواند منابع طبیعی را استخراج و به وسایل مورد نیاز خود تبدیل کند. همچنین انسان

ابزار و وسایل کار و تولید را ابداع و اختراع کرده است.

فعالیت 3 صفحه 32 :

به نظر میرسد ابزار تولید بیشترین تغییر را داشته اند. این ابزار در واقع همان سطح فناوری در هر دوره

  تاریخی است. سایر عوامل تغییرات محدودتری داشته اند. البته پیشرفت ابزار تولید خود موجب شده است

 که منابع طبیعی با سرعت و شدت بیشتری استخراج شوند یا این پیشرفت، قدرت

و توانایی انسان را برای تولید بیشتر و ابداعات جدید، افزایش داده است.

بیشترین تغییرات در ابزار تولید مربوط به دو سه قرن اخیر پس از انقلاب صنعتی است که

استفاده از ماشین بخار و جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی، شکل عمومی به خود گرفته است.

 کاربرگه شماره2 صفحه 32

 از دانش آموزان بخواهید کاربرگه شماره2 را در کلاس کامل کنند.

پاسخ فعالیت الف کاملا روشن است.

 در بخش فعالیت ب، پاسخ: پلیس+ 10 : خدمات ، خودروسازی  : صنعت ، تولید قارچ:کشاورزی ،

دامداری : کشاورزی ، مبلسازی : صنعت ، خواربار فروشی : خدمات ، مهمانسرا  :خدمات ،

آرایشگاه : خدمات ، پرورش زنبورعسل : کشاورزی ، بیمه : خدمات ، خشکشویی : خدمات ،

نساجی : صنعت ، سیمانسازی : صنعت ، مرغداری : کشاورزی  و اورژانس : خدمات است.

مربوط به فعالیتهای صفحه 33 : 

توجه کنید که تشویق دانش آموزان به تولید و کارآفرینی در آینده موضوع بسیار مهمی است.

به همین دلیل فعالیتهای  شماره 5 تا 8  کتاب را جدی بگیرید. دانش آموزان را وادار به تفکر و ارائه

طرح و پیشنهاد کنید.

فعالیت  8  تولید در مدرسه است. ممکن است دانش آموزان بتوانند با هماهنگی شما و مسئولان

مدرسه در فضایی از مدرسه برای مثال سبزیجات بکارند و پرورش دهند یا محصولی را برای ارائه به

سایر دانش آموزان آماده کنند.

 مربوط به فعالیت 10 صفحه 34 : 

  از یکی از دانش آموزان بخواهید آیات اول سوره مطففین را از روی قرآن کریم به عربی و فارسی بخواند.

از دانش آموزان بپرسید از این آیه چه میفهمند. سپس موضوع گرانفروشی و کمفروشی و اصول

کسب و کار حلال را توضیح دهید. برای فهم بیشتر موضوع مثالهایی بزنید و اجازه دهید که دانش آموزان،

فروشنده منصف را با فروشندهای که احکام دین را رعایت نمیکند، مقایسه کنند. در همینجا فعالیت  شماره10  

را در کلاس اجرا کنید. دانش آموزان باید خود را در نقش یک فروشنده مجسم کنند.

تکلیف پایانی :  فعالیت شماره 9 را به عنوان تکلیف پایانی در نظر بگیرید

درس8 :

مربوط به فعالیت شمارۀ 2 صفحۀ 37 :

از دانش آموزان بپرسید: شما به عنوان مصرف کننده چه چیزهای دیگری میخواستید درباره این کالاها بدانید

که روی برچسب قید نشده است؟

سپس با استفاده از این آمادگی، حقوق مصرف کننده را توضیح دهید. علامت استاندارد را

روی چند کالا به آنها نشان دهید و معنا و مفهوم آن را توضیح دهید و مؤسسه استاندارد را معرفی کنید. 

فعالیت صفحه 38 :

پیروی از مد، خودنمایی، چشم و همچشمی و آسیبهای اخلاقی که مصرفگرایی ایجاد میکند، از موضوعاتی است

که قابلیت بحث و گفتگو دارد. بخش دیگر مربوط به آثار نامطلوب مصرف بر محیط زیست در دنیای امروز است.

در این بحث شناخت اوضاع فرهنگی خانواده ها و محل زندگی دانش آموز، بسیار مهم است.

ازجمله آسیبهای اخلاقی که گناهی نابخشودنی است ، اسراف و ریخت و پاش می باشد .

فعالیت 6 صفحه 39 :

 حلقه موبیوس نمونه ای از برچسب های زیست محیطی است که جهت مطرح کردن ادعاهای مربوط به

 محتوی بازگردانی شده و قابل بازگردانی به چرخه استفاده می‏شود ( نشانه بازیافت کالاست ) .ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1395 توسط شمس کیا
درباره وبلاگ

چه بیهوده است
در پاییز
به بهار فکر کردن
shamskiam@yahoo.com
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic