اجتماع و من( شمس کیا)
یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت

درس17 :

فعالیت شماره 1 :

چیزهایی است که از گذشتگان برای ما به جای مانده است، یعنی میراث فرهنگی  است.

میراث فرهنگی به همهٔ مردم یک کشور متعلق است و با ارزش تلقی می شود .

 

تأکید کنید که میراث فرهنگی نشان هویت ملی هر ملت است و علاوه بر ابزارهای مادی ممکن است

 چیزهای غیر مادی مثل اعتقادات، آداب و رسوم، زبان و… را شامل شود.

پاسخ فعالیتها و کاربرگه های مطالعات اجتماعی هفتم ( 8 درس تاریخ )

درس17 :

فعالیت شماره 1 :

چیزهایی است که از گذشتگان برای ما به جای مانده است، یعنی میراث فرهنگی  است.

میراث فرهنگی به همهٔ مردم یک کشور متعلق است و با ارزش تلقی می شود .

 

تأکید کنید که میراث فرهنگی نشان هویت ملی هر ملت است و علاوه بر ابزارهای مادی ممکن است

 چیزهای غیر مادی مثل اعتقادات، آداب و رسوم، زبان و… را شامل شود.

فعالیت شماره 2 :

پرسش های احتمالی دربارهٔ موضوعات به شرح زیر است:

1  آریایی ها چه کسانی بودند؟ سکونتگاه اولیه آنان کجا بوده است؟ علت یا علل مهاجرت

آریایی ها چه بود ه است؟ آنها چه زمانی (چند سال پیش) به فلات ایران مهاجرت کرده اند؟ آریایی ها

از چه مسیر یا مسیرهایی وارد ایران شده اند؟ آنها پس از مهاجرت به ایران چه کردند؟ و… .

2  اسکندر مقدونی که بود؟ اسکندر مقدونی اهل کدام کشور بود؟ انگیزه و هدف اسکندر

مقدونی از حمله به قلمرو امپراتوری هخامنشی چه بود؟ وقتی اسکندر به ایران حمله کرد، ایرانیان

چه کردند؟ آیا بین سپاه اسکندر و هخامنشیان جنگی در گرفت؟ اسکندر چند سال بیش به ایران

حمله کرد؟ آثار و نتایج حملهٔ اسکندر به ایران چه بود؟ جنگ بین اسکندر و ایرانیان در کدام نواحی رخ داد؟

اسکندر از کدام سمت به ایران وارد شد و به چه مناطقی رفت؟ و... .

3  سلسه ساسانیان در چه زمانی تأسیس شد؟ ساسانیان چند سال پیش در ایران حکومت

می کردند؟ این سلسه در زمان کدام پادشاه ساسانی سقوط کرد؟ چرا حکومت ساسانی سقوط

کرد؟ دلایل و عوامل این سقوط چه بود؟ دشمنان و رقیبان خاندان ساسانی چه کسانی بودند؟

سلسلهٔ ساسانی در نتیجهٔ کدام جنگ یا جنگ هایی فرو پاشید؟ و… .

فعالیت شمارهٔ ٤ :

فعالیت شمارهٔ ٤  فعالیت انفرادی است ،  از دانش آموزان بخواهید به طور انفرادی درخانواده و فامیل

پرس و جو کنند و شیء قدیمی را که میراث خانوادگی است و از آن حفاظت و نگهداری می شود، بیابند

و در کلاس نتیجه را بازگو کنند.

فعالیت شماره ٥ و ٦ :

فعالیت شماره 5 و 6 فعالیت گروهی است ، دانش آموزان بصورت گروهی بررسی کنند .

درس18 :

فعالیت 1 کاربرگهٔ شمارهٔ   16 :

توجه کنید هدف از این فعالیت جلب توجه دانش آموزان به مشاهدهٔ دقیق مدارک و شواهد

است و یادآوری این نکته که هر آنچه از گذشته برجای مانده، حتی یک نقاشی ساده و ابتدایی می تواند

پژوهشگران را در شناخت زندگی انسان های گذشته کمک کند.

 این سنگ نگاره  در محل ابراهیم آباد اراک  بیانگر دوره ای از زندگی بشر است که شکار

نقش مؤثر و مهمی در زندگی او داشته است و شاید برای حفظ چنین موضوع مهم و خوشایندی که

مورد علاقه و دلمشغولی او بوده، اقدام به کندن آن موضوع روی سنگ کرده است.

فعالیت ٢ :

در همین فرایند بر نقش عوامل جغرافیایی مانند رودها و خاک حاصلخیز جهت کشاورزی و

شرایط نامساعد اقلیمی در پیدایش زندگی یکجانشینی و پدید آمدن تمدن ها تأکید کنید )

فعالیت 3 کاربرگهٔ شماره 17 :

منظور از این کاربرگه نیز بررسی شواهد و مدارک و پرورش مهارت مشاهدهٔ دقیق است و انتظار نمی رود

همه به پاسخ معین برسند. پاسخ های احتمالی می تواند نانوایی و درست کردن نان، پارچه بافی، کوزه گری و

سفالگری باشد. این مُهرها نشان می دهد که تقسیم کار در آن دوره صورت می گرفته و برخی افراد در بعضی

کارها مهارت داشته اند. آنها برای انجام فعالیت های اقتصادی ابزار و وسایلی ابداع کرده بودند و… .

فعالیت 4 :

برای مثال:

ایلامی ها دین داشته اند ← تصویر زیگورات چغازنبیل

ایلامی ها خط داشته اند ← تصویر خط تصویری ایلامی

ایلامی ها حکومت داشته اند ← لوح های گلی که قانون های  پادشاهان ایلامی بر روی آن نوشته شده و…

فعالیت 5 :

تصویر اول متعلق به حضرت نوح ( ع) و تصویر دوم حضرت ابراهیم( ع)

تصویر سوم مربوط به عبور حضرت موسی (ع) و پیروانش از رود نیل و شکافته شدن دریاست.

فعالیت 6:

در قرآن کریم سوره هایی که به نام یک پیامبرند، عبارت اند از: یونس، یوسف، محمد، ابراهیم، هود، نوح،

آیات 103 تا 140 سورهٔ اعراف مربوط به سرگذشت حضرت موسی (ع) است. از

دانش آموزان بخواهید معنای آیات را بخوانند و در کلاس دربارهٔ آن گفت وگو کنند.

فعالیت 7 :

توجه کنید که دانش آموزان در سال های قبل با سرگذشت این پیامبران آشنا شده اند؛ اما در این درس هدف آن است که نقش پیامبران الهی و مأموریت آنها برای هدایت بشر در طول تاریخ مورد تأکید قرار گیرد.

نکتهٔ مهمی که باید بر آن تأکید کرد، برانگیختن دقت و توجه دانش آموزان به موضوع هدایت و رستگاری پیروان پیامبران الهی و نبرد حق علیه باطل و پیروزی حق است.

درس19 :

توجه : هنگام طرح مباحث مربوط به محدودهٔ جغرافیایی حکومت های هخامنشی و ساسانی یادآوری

کنید که دنیای شناخته شده عصر باستان محدود به قاره های آسیا و اروپا و شمال آفریقا بوده و سایر

مناطق کرهٔ زمین هنوز شناخته نشده بود.

فعالیت 1 :

در زمان هخامنشیان کشورهای ازبکستان، قفقاز، پاکستان، افغانستان، ترکیه،

جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، عراق، سوریه، مصر، لیبی، تونس، اردن، ارمنستان و

اروپای امروز و قسمت هایی از هندوستان امروزی جزء قلمرو هخامنشیان بوده اند.

فعالیت 2 :

انگیزه و هدف شاهان در ایران باستان از ترسیم نقش برجسته ها می تواند نوعی

اعلام حضور و رسمیت دادن به حاکمیت، کسب مشروعیت و تأکید بر رسمیت خود به رقیبان و

همچنین میل به ماندگاری نام و آوازهٔ آنان باشد.

فعالیت 3 :

الف : اشکانیان   ب : سال میلادی با توجه به تقویم آن سال ذکر شود.

ج : 2262= 248+ 2014  د : 1754 = 260 – 2014  این محاسبه در اینجا با توجه به

سال میلادی که در آن به سر می بریم؛ یعنی 2014 میلادی صورت گرفته است.

فعالیت 4 :

زیرا از نظر مردم ایران، سلوکیان یونانی و بیگانه به شمار می رفتند که به قدرت شمشیر بر ایران و

ایرانیان مسلط شده بودند. همچنین از نظر فرهنگی نیز میان ایرانیان و یونانیان اختلافات بسیاری وجود داشت

و باورها و عقاید و رسوم مردم ایران با فرهنگ و باورهای یونانیان متفاوت بود.

فعالیت 5  کاربرگه شمارۀ 18:

1 با خواندن متن شمارهٔ 1 می توان استنباط کرد که کورورش بر مناطق وسیعی از جهان آن

روز حکومت می کرده است. همچنین می توان دریافت که او با سایر فاتحان آن روز که پس از تسخیر

کشوری آن را غارت و ساکنانش را به قتل می رساندند، یا برده می کردند، متفاوت بوده و رفتاری

متفاوت با مغلوبان از خود نشان داده است و نه تنها ساکنان کشورها و شهرهای فتح شده را غارت و

آواره نمی کرد؛ بلکه به باورهای آنان احترام هم می گذاشته و به آنها توهین نمی کند.

2 با خواندن متن شمارهٔ 2 می توان استنباط کرد که آریو برزن و سورنا هر دو فرماندهانی نظامی

بودند. هر دو فرماندهانی شجاع بودند که برای پاسداری از مرزوبوم ایران تا پای جان تلاش کرده اند.

3 آریو برزن قبل از سورنا می زیسته است؛ زیرا آریو برزن در زمان هخامنشیان در برابر هجوم اسکندر

مقدونی به ایران، در برابر آنها ایستاد و با آنها جنگید، اما سورنا در اواسط دوره اشکانی یعنی چند قرن بعد از

آریو برزن می زیسته است و در برابر کراسوس فرمانده سپاه روم مقاومت کرد و پیروز شد.

 

درس20 :

پاسخ سؤال مطرح شده در متن  ص 122 :

 

مجلس شاهی مجلسی بود که مردان خاندان اشکانی در آن شرکت می کردند .

مجلس بزرگان که از اشراف و رؤسای قبایل و فرماندهان نظامی تشکیل می شد .  

مجلس مهستان در مواقع اضطراری از ترکیب دو مجلس بزرگان و شاهی تشکیل می شد.

این تصمیم گیری ها ممکن بود، حمله به یک کشور دیگر، دفاع از کشور در برابر حمله،

 رسیدگی به امور شورشیان در یک منطقه، تأمین منابع مالی خزانه حکومتی و نظایر آن باشد .

 

فعالیت شمارهٔ 1 :

 نشانهٔ پهناور بودن قلمرو هخامنشی و رواج خطوط مذکور در این قلمرو است .

این امر نشان می دهد که هخامنشیان به آثار و مظاهر فرهنگی ملل تابع مانند ایلامی ها و بابلی ها

احترام و به نوعی آنها را نیز به رسمیت می شناختند .

 

فعالیت شمارهٔ 2 :

 قدرت مطلق شاه، موروثی بودن حکومت، جنگ ونزاع بر سر به دست آوردن مقام شاهی تا حد قتل و خونریزی،

قانون محسوب شدن فرمان شاهان  (عدم دخالت داشتن مردم در تصمیم گیری ها و ادارۀ کشور) و سرانجام

 منتسب دانستن قدرت ومقام پادشاهی به تأیید اهورامزدا از ویژگی های مهم حکومت های ایران باستان بوده است .

 

فعالیت شمارهٔ  3 :

از آنجا که در قلمرو پهناور امپراتوری ایران باستان اقوام گوناگونی با خط و زبان و فرهنگ متفاوت و

متنوع حضور داشتند و توسط حکومت ها به رسمیت شناخته شده بودند، لازم بود منشیان و دبیران با خط و

زبان های رایج در درون قلمرو امپراتوری آشنا باشند تا بتوانند نامه های های وارده و صادره را بخوانند

 

فعالیت شمارهٔ 4  :

  هر خبری که به نوعی با امنیت امپراتوری و با شخص پادشاه ارتباط داشت. اجازه

بدهید دانش آموزان خودشان حدس بزنند. سؤال واگراست  .

 

 فعالیت شمارهٔ 5   :

باتوجه به نقشه ص 124 و نقشه ص 125 .

 

فعالیت شمارهٔ 6 :

 

و راه های تجاری   بیشتر لشکرکشی ها و جنگ ها در دورهٔ باستان به منظور دستیابی به منابع اقتصادی

و توسعهٔ قلمرو و در مواردی نیز اشاعه یا گسترش دین خاصی انجام می گرفته است در جهان امروز نیز

همان انگیزه ها وجود دارد و اگر چه بهانه هایی چون اختلافات مرزی و نظایر آن مطرح می شود؛

اما علل اصلی جنگ ها همانا تسلط بر منابع و ذخایر کشورها و مناطق مهم استراتژیک و اقتصادی جهان است

 

فعالیت شمارهٔ 7  :

 

 لباس پیاده نظام سبک تر بوده تا بتواند چالاک تر حرکت کند. سپر و نیزه یا تیر وکمان سلاح او بوده است.

سواره نظام علاوه بر نیزه و سلاح اسب داشته و لباس او شامل تجهیزاتی

چون کلاه خود و زره آهنی و فولادی و نقاب و… بوده است

 

فعالیت شماره  8  :

 

  باید گفت که نبرد پارتیزانی شیوه ای از نبرد یا عملیات نظامی به شکل نامنظم بوده است که به آن

جنگ پارتیزانی یا چریکی می گفتند. در این شیوه از جنگ دسته های غیر منظم رزمنده از طریق

شبیخون های سریع و یا کمین های غافلگیر کننده به نیروهای دشمن آسیب می رساندند و به سرعت صحنه را

ترک می کردند شیوه جنگ و گریز سواره نظام های سبک اسلحهٔ پارتی( اشکانیان ) که در برابر سپاه منظم و

مجهز سلوکیان انجام گرفت، موجب شد، پارت ها پیروزی های چشمگیری به دست بیاورند. به همین دلیل

این شیوهٔ نبرد جنگ پارتیزانی نام گرفته و امروزه به عملیات مشابه جنگی عنوان پارتیزانی اطلاق می شود .

 

فعالیت شمارهٔ 9  :

 

 از دانش آموزان بخواهید متن را بخوانند و دلیل بیاورند کدام یک از این ابتکارات به نظر آنها

جالب تر بوده است. سؤال واگراست وکاملا به واکنش شخصی دانش آموزان بستگی دارد .

 

درس21 :

فعالیت شماره 1 :

پاسخ های احتمالی مبنی بر وجوه تشابه  :      اهمیت داشتن ازدواج و تشکیل خانواده،

سرپرست بودن پدر، یادگیری برخی مهارت ها و امور مختلف از پدر و مادر.

در وجوه تفاوت :  در خانواده های آن زمان تمایل به ازدواج با افراد همخون وجود داشت. خانواده ها اغلب وسایل و

کالاهای مورد نیاز را خودشان تهیه می کردند، و چنین مواردی در خانواده های امروزی به ندرت مشاهده می شود.

فعالیت شماره 2 کاربرکهٔ شمارهٔ 19:

  این فعالیت با توجه به نقشه های صفحه های 124 و 125 انجام می شود.

نام شهرهای دورهٔ هخامنشی: اکباتان (همدان) ، رِگ ( ری) ، بیستون، پاسارگاد، پرسپولیس، نینوا.

نام شهرهای دورهٔ ساسانی: کومس (سمنان) ، ری، قم، قزوین، همدان، نهاوند، جلولا، تیسفون، بیستون، کرمانشاه،

یزد، کرمان، بم، جیرفت، پرسپولیس، استخر، پاسارگاد، اهواز، شوش، به اردشیر، ریشهر، سیراف، فیروزآباد و اگو.

از این مقایسه درمی یابیم که تعداد شهرها در دورهٔ ساسانیان به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

چند شهر از دورهٔ ایران باستان که تا امروز پابرجا است: ری، همدان، کرمانشاه، شوش، اهواز، نیشابور، دامغان و نهاوند.

فعالیت شماره 3 :

به طور خلاصه، مرد کفشگر تقاضای باسواد شدن فرزندان خود را در قبال کمک مالی به لشکر داشت،

اما شاه موافقت نکرد و گفت: اگر بچهٔ بازرگان باسواد شود، آن گاه م یخواهد مثل ما بر تخت سلطنت بنشیند.

از این حکایت می توان پی برد که عامه مردم در آن دوره از حقوق و امتیازاتی محروم بوده اند و این امتیازات

در انحصار طبقهٔ بزرگان بوده است.

 فعالیت شماره 4 :

امروزه حق تحصیل و سوادآموزی نه تنها برای همه اعم از زن و مرد و از هر قشر و طبقه ای که باشند،

به رسمیت شناخته می شود، بلکه حکومت سوادآموزی را تشویق و ترویج می کند.

همچنین آنها را به اصل 30 قانون اساسی که در بخش حقوق ملت در صفحهٔ16 کتاب درسی مطالعه کرده اند،

 متوجه کنید.

درس22 :

فعالیت 1 و 2 :

پاسخ های احتمالی در مورد مشاغلی که در عصر باستان وجود نداشته :

مثلاً خلبانی، رانندگی لوکوموتیو، تلفنچی، بر قکاری، رانندگی، نقاشی ساختمان و...

این مشاغل به دلیل عدم وجود ابزار و وسایل تولید آنها در آن دوره نمی توانسته وجود داشته باشد،

اما حرفه هایی که در عصر باستان وجود داشته و امروزه هم وجود دارد؛ برای مثال باغداری،

زراعت، دامپروری، نجاری، آهنگری، بافندگی، بنایی، نانوایی از این دست اند. البته باید توجه کرد که

در همین مشاغل نیز تحول صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر استفاده از ابزار و وسایل ماشینی نقش

مهم و مؤثری بر تولیدات امروزی دارد. برای مثال اگر در گذشته تمام مراحل پخت و پز نان توسط نانوا

انجام م یشد، امروز بسیاری از مراحل تهیهٔ نان توسط ماشین انجام می گیرد.

فعالیت 3 :

سرزمین های ایرانی در عهد باستان حلقهٔ اتصال و ارتباط غرب و شرق دنیا به شمار می رفت.

ایرانیان باستان درصدد بودند که از موقعیت سرزمین خود در حوزهٔ اقتصاد و بازرگانی بهره برداری

کنند. اولاً از عبور کالاهایی که از شرق به غرب می رفت و بالعکس، عوارض و حق ترانزیت دریافت

م یکردند؛ ثانیاً آنها ترجیح م یدادند به جای صادرات مواد اولیه مثل ابریشم خام، کالاهایی ساخته شده

یا منسوجات ابریشمی و … که سود بیشتری به همراه داشت، صادر کنند.

رومی ها (اروپاییان) از این سیاست اقتصادی و تجاری ایرانیان، ناخشنود بودند. لذا موضوعات

اقتصادی نیز نقش مهمی در بروز دشمنی و جن گ میان ایران و روم داشت.

به کار ببندیم ص 140 :

به عنوان فعالیت پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت شمارۀ 2 به کار ببندیم را در منزل

انجام دهند و روی کاغذ بنویسند و با خود بیاورند.

در جامعهٔ امروز، مالیات ها جنبهٔ قانونی دارد و بر مبنای محاسبات درآمدی است و افزایش و

کاهش آن تابع نهاد قانونی و تصمی مگیری مجلس و به عبارت دیگر نمایندگان مردم می باشد و مالیات

بگیران نمی توانند به دلخواه خود نرخ تعیین کنند یا برخلاف قانون عمل کنند. در تنظیم نرخ ها و عوارض

سعی می شود اقشار دارای درآمدهای پایین از مالیات معاف یا مبلغ کمتری بپردازند. در نظام های

استبدادی گذشته، برعکس این موارد عمل می شده است.

درس23 :

فعالیت شماره 1 :

در لباس مربوط به زن اشکانی  می توان عمّامه سر و چادر روی آن، پیراهن گشاد و پرچین و زیورآلات متعدد دور گردن را مشاهده کرد.

در لباس مربوط به مردان پارسی و مادی، دو نوع کلاه، پیراهن های گشاد یا تنگ با چین، آستین های تنگ و مچ دار

یا آستین های گشاد و چین دار و داشتن یا نداشتن شلوار، گل کمربند، کفش های ساقه کوتاه زبانه دار قابل مشاهده است.

فعالیت شماره 2 :

آن بخش از موادغذایی امروز که فراوردهٔ فنّاوری های جدیدند؛ مانند فست فودهایی نظیر سوسیس، کالباس،

همبرگر، چیپس، پفک، شکلات، بیسکویت و...، در عصر باستان وجود نداشته و استفاده نمی شده است.

به علاوه امروزه انواع کنسروها، رب گوجه و آب میوه هایی که مواد نگه دارنده دارند، در

بسته بندی های صنعتی در بازار عرضه می شود.

فعالیت شماره 3:

کشتی، سوارکاری، تیراندازی با کمان، چوگان، پرتاب نیزه، پیاده روی و کوه نوردی از جمله ورزش های مرسوم در عصر  باستان است که هنوز هم رایج اند و بسیاری از آنها هنوز جزء رشته های ورزشی مهم و پرطرفدار محسوب می شوند.

فعالیت شماره 4:

برخی از رشته های ورزشی رایج امروزی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، اسکی، اتومبیلرانی و موتورسواری، در عصر باستان مرسوم نبوده اند، زیرا هنوز وسایل و ابزارهایی که برای این گونه ورزشها لازم است، شناخته شده نبودند.

فعالیت شماره 5:

از دانش آموزان بخواهید تقویم با خودشان همراه داشته باشند تا با مراجعه به تقویم بتوانند این فعالیت را پاسخ دهند.

یا مقلب القلوب و الابصار: ای دگرگون کنندهٔ قلب ها و چشم ها

یا مدبر الیل و النهار: ای گرداننده و تنظیم کنندهٔ روزها و شب ها

یا محول الحول و الاحوال: ای تغییردهندهٔ حال انسان و طبیعت

حول حالنا الی احسن الحال: حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

فعالیت شماره 6:

 قبل از شروع درس، یک هفته فرصت بدهید که دانش آموزان فعالیت شمارهٔ 6 صفحهٔ147 را پرس و جو و انجام دهند

الف :

1 سیب: نماد سلامتی؛ 2 سنجد: نماد فرزانگی و زایش؛

3 سبزه: یادآور سبزی و نشاط؛ 4 سمنو: سمبل قدرت و توانمندی؛

5 سیر: نماد سیری چشم و دل؛ 6 سرکه و سماق: نماد تسلیم و رضا و صبر؛

7 سکه: نماد خیر و برکت و دارایی

ب :  مواد لازم برای تهیهٔ سمنو: جوانهٔ گندم آرد سبوس دار

طرز تهیه: شیرهٔ جوانهٔ گندم را استخراج و با آرد گندم مخلوط می کنند و با مقداری آب روی شعلهٔ اجاق می گذارند،

آن قدر حرارت می دهند تا غلیظ شود. مایع سمنو هنگام حرارت دادن باید مرتب به هم زده شود تا تَه نگیرد و مثل حلوا شود.

فعالیت شماره 7:

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت شمارهٔ 7 را داوطلبانه انجام دهند ،

تفاوت های فردی را در نظر بگیرید، ضمناً در صورتی که بعضی دانش آموزان تمایل به نوشتن

نداشته باشند، ممکن است با نقاشی این سبک زندگی را نشان دهند . توجه کنید این فعالیت یک خلاقیت است

و در ضمن منجر به این می شود که دانش آموزان ابعاد مختلف سبک زندگی در ایران باستان را به دقت

مطالعه و مرور کنند تا بتوانند این انشای تخیلی را بنویسند و خود را در فضای ایران باستان مجسم کنند.

نکته ص 143: آسیا بهای دستی سنگی، آسیاب های آبی، آسیاب های بادی، و آسیا بهای ماشینی

(دیزلی  برقی) انواع آسیاب هایی اند که بشر تاکنون ابداع و از آنها استفاده کرده است.

درس24 :

فعالیت شماره 1 کاربرگهٔشمارهٔ  20 :

جهت انجام ، دانش آموزان را راهنمایی کنید تا از طریق شباهت ظاهری و

لفظی، واژگان دو ستون را به شرح زیر با یکدیگر مطابقت دهند:

آپ ← آب؛ آتَرْ / آذر ← آتش؛ اَرتاوهِشتا ← اردیبهشت؛ باژ ← باج )خراج(؛ پوسْرَ ← پسر؛ پوهل ← پُل؛

 خرزنگ ← خرچنگ؛ دات ← داد )عدل، دادگری(؛ دوش خِم ← دژخیم؛ راستَگ← راسته (  بازار ) ،

کی کوات ← کیقباد؛ ماهیگ ← ماهی؛ وُهومن ← بهمن؛ وهیشت ← بهشت؛ هورشید ← خورشید؛

هونر ← هنر؛ پیشَگ ← پیشه.

نکته: عنوان خطوط ترسیمی روی نمودار خط زمان، صفحه 149 :

از چپ به راست: 1 خط تصویری تمدن جیرفت از نوع هندسی، 2 خط تصویری ایلامی،

3 خط میخی دورهٔ هخامنشی، 4 خط پهلوی دورهٔ ساسانی.

فعالیت شماره 2 :

  نیاز به شمارش و محاسبه کردن، نخستین محرک بشر برای ابداع و اختراع خط بوده است.

پس از این که انسان ها شروع به دامپروری و کشاورزی کردند و یک جانشین شدند، روابط

و نوع همکاری آنان با یکدیگر گسترده تر شد. از این رو، ناگزیر شدند مقرراتی وضع کنند تا براساس

آن با یکدیگر همکاری کنند، بنابراین ضرورت داشت مقررات مذکور در جایی ثبت و ضبط( نگارش)

شود تا از خاطر نرود و افراد همگی ملزم و متعهد به انجام آنها باشند. علاوه بر نیازهای مذکور، تمایل به

حفظ خاطره و میل به ماندگاری نام و نشان، یکی دیگر از انگیزه های بشر برای ابداع خط بوده است.

فعالیت شماره 3 :

  چون علامت و نشانه های این خط شبیه به میخ است، به خط میخی معروف شده است.

فعالیت شماره 4 :

  این شکل از خط ایلامی از نوع خط تصویری است.

فعالیت شماره 5 :

 توجه کنید هدف از این کاربرگه آموزش خط میخی نیست؛ بلکه هدف جلب توجه و علاقهٔ

دانش آموزان به فرهنگ و تمدن ایران باستان است .

ابتدا واژه را به فارسی باستان بخوانید. برای مثال، بنویسید: وَ زَ رَ کَ )یعنی بزرگ(

حال هر یک از علائم وَ زَ رَ کَ را در جدول پیدا کنید و نماد میخی آن را بگذارید.

در تمرین 2 کاربرگه از دانش آموزان بخواهید حدس بزنند یا با مراجعه به تصاویر متن کتاب، پاسخ را بنویسند.

خط های تصویری در تمدن های پیش از آریایی ها، یعنی در تمدن هایی چون جیرفت و ایلام به کار می رفته است.

خط میخی در دورهٔ هخامنشیان و خط پهلوی در دورهٔ اشکانیان و ساسانیان رواج داشته است.

فعالیت شماره 6 :

این فعالیت به این منظور طراحی شده است که دانش آموزان با مشاهدهٔ دقیق تصاویر ظروف و

اشیای متعلق به عصر باستان، به توانایی های علمی و مهارت های فنی ایرانیان باستان پی ببرند.

  انتظار می رود اعضای هر گروه با ملاحظهٔ تصاویر مذکور و زیرنویس آنها، بتوانند تشخیص دهند

ایرانیان باستان:

1 انواع فلزات مثل طلا، نقره، مس، مفرغ، برنز و... را می شناخته اند، 2 طریقهٔ ذوب و

استخراج فلزات را می شناخته اند؛ زیرا فلزات مذکور به صورت خالص در طبیعت موجود نبوده است،

3 به دانش و فن ریخته گری و قالب ریزی مسلط بوده اند که توانسته اند چنین ظروفی بسازند، 4 ذوق

و مهارت هنری بالایی داشته اند که توانست هاند ظروفی با چنان ظرافت، دقت و زیبایی طراحی کنند، 5

در طراحی و محاسبات هندسی تبحر داشته اند.

(شناخت فلزات، ذوب و استخراج فلزات، ریخته گری و قالب ریزی، طراحی و ذوق هنری،

محاسبات هندسی، سفال گری)

فعالیت شماره 7 :

فعالیت 7 بیشتر بناهای باقی مانده از دورهٔ باستان را کاخ ها، آتشکده ها، قلعه ها و پل ها ( ابنیهٔ

حکومتی و عمومی) تشکیل می دهند و تقریباً از خانه های مردم عادی آثار چندانی برجای نمانده است.

علت این پدیده را باید در نوع مصالح ساختمانی مورد استفاده، نحوهٔ ساخت و ساز، و نوع معماری

جست و جو کرد. شاهان و سایر صاحب منصبان حکومتی، مرغوب ترین مصالح ساختمانی و بهترین و

ماهرترین مهندسان، بنایان، کارگران و سنگ تراشان را برای ساختن کاخ ها، آتشکده ها( معابد) ، پل ها

و قلعه ها به خدمت می گرفتند؛ بنابراین، بنایی که ساخته می شد، از استحکام کافی برخوردار بود و در

برابر حوادث طبیعی یا تخریب های انسانی مقاوم تر بود؛ اما مردمان عادی را این توان و امکان نبود

که ساختمان هایی با چنان مصالح مرغوب و مستحکم بنا کنند، بنابراین، ساختمان هایی که مردم عادی

می ساختند، نمی توانست در برابر آسیب های طبیعی و انسانی مدت زمان زیادی دوام آورد.

تکلیف پایانی :

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید به طور داوطلبانه یکی از فعالیت های زیر را انجام دهند:

فعالیت 8 صفحهٔ 151 ، هریک از دانش آموزان تصویر یا کارت پستالی از یک بنای ایران باستان

را به همراه حدود یک پاراگراف توضیح درباره آن، به کلاس بیاورند و روی تابلو نصب کنند.

و فعالیت 2 به کار ببندیم:

دانش آموزان علاقه مند به کاردستی ماکتی از یک اثر تاریخی ایران باستان بسازند.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1395 توسط شمس کیا
درباره وبلاگ

چه بیهوده است
در پاییز
به بهار فکر کردن
shamskiam@yahoo.com
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات