اجتماع و من( شمس کیا)
یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت

پایه ی هشـتــــــــم( پاسخ کار برگه ها)

 

کاربرگۀ شمارە1

تعاون
* یکی از سه گزینه زیر را انتخاب و جای خالی را با آن پر کنید.
ــ نوشتن داستان یا خاطره ٔ ای کوتاه درباره تعاون
ــ کشیدن نقاشی از صحنه ای که تعاون و همدلی انسانها را نشان میدهد.
 ــ پیدا کردن و چسباندن یک عکس که صحنه ای از همیاری و کمک به همنوعان را نشان دهد

پایه ی هشـتــــــــم( پاسخ کار برگه ها)

 

کاربرگۀ شمارە1

تعاون
* یکی از سه گزینه زیر را انتخاب و جای خالی را با آن پر کنید.
ــ نوشتن داستان یا خاطره ٔ ای کوتاه درباره تعاون
ــ کشیدن نقاشی از صحنه ای که تعاون و همدلی انسانها را نشان میدهد.
 ــ پیدا کردن و چسباندن یک عکس که صحنه ای از همیاری و کمک به همنوعان را نشان دهد

 

 

 

کاربرگۀ شمارۀ 2

دولت

 

 

 

 

کاربرگۀ شمارۀ 3

مقابله با خشم
همفکری کنید و بگویید در هر یک از موقعیت های زیر افراد باید چه روش یا روشهایی برای مقابله با خشم انتخاب کنند و به کار ببرند

موقعیت (١)
پدر زهره به او و خواهرش قول داده بود که پنجشنبه آنها را به اتفاق دو نفر از دوستانشان به سینما
 ببرد ولی آن روز به قول خود عمل نکرد و به خانه تلفن زد و گفت که کاری برایش پیش آمده است. زهره و خواهرش عصبانی شدند و… .
 آنها باید چه رفتاری از خود بروز بدهند؟

 بهتر است با در ک شرایط موجود و با آرامش کامل علت را از پدر پرس و جو کنند و منتظر فرصت مناسب باشند

موقعیت (2)
حمیده موضوعی را به یکی از دوستانش میگوید و از او میخواهد به دیگران نگوید، اما چند روز بعد متوجه میشود، چند نفر از همکلاسیهایش موضوع را میدانند. او عصبانی میشود و… .
 حمیده چه واکنشی باید داشته باشد؟

ممکن است قبل از او به یکی دیگه هم گفته باشد ، پس نباید عصبانی شود بلکه با خونسردی ناراحتی خود را بیان کرده و منتظر واکنش او باشد ؛ ضمنا باید در انتخاب دوست هم دقت کند تا دوست رازداری باشد 

 

 

موقعیت (3)
ٔ رضا و خواهرش یک رایانه مشترک دارند. رضا مشغول کار با رایانه بود اما یک دفعه بدون
آنکه بخواهد، چند مورد از فایلهای مهمی را که خواهرش ذخیره کرده بود، پاک کرد. خواهر رضا،
بسیار عصبانی شد.
 رضا چه کار باید بکند؟

با قبول اشتباه خود معذرت خواهی کند وقول دهد در مرتب کردن فایلها به او کمک کند و اشتباه خود را جبران کند.

 

موقعیت (4)
ٔ شهرام از نانوایی محل، نان گرفته و در حال رفتن به خانه است. در همسایگی خانه شهرام، پسری
زندگی میکندکه چند سال از او بزرگتر است و اغلب حالت خشمگین و پرخاشگر دارد. همچنین معمولاً
دیگران را مسخره و تحریک به دعوا میکند و بهانهای هم برای دعوا، پیش میکشد. شهرام از کنار او رد
میشود تا به خانه برود اما آن پسر جلویش را میگیرد و شروع به فحش دادن میکند. شهرام با متانت به
راهش ادامه میدهد اما باز مورد توهین قرار میگیرد.
 شهرام چه رفتاری باید داشته باشد؟

سعی کند تا از او دور شده و به محض رسیدن به خانه پدر و مادرش را مطلع کند تا با والدین او صحبت کنند.

 

کاربرگۀ شمارۀ 4

فناوری ارتباطات، پیش بینی آینده


فرض کنید زمان، چهل سال جلوتر رفته و تحولات در فناوریهای ارتباطات و اطلاعات ادامه یافته و محصولات جدیدی ابداع و اختراع شده است. تصور خود را درباره فضای چهل سال بعد، اختراع یک محصول جدید و نقش آن در زندگی انسانها به صورت یک متن کوتاه در این قسمت بنویسید و یا یک نقاشی خیالی درباره آن بکشید.

چهل سال بعد:

 

 

کاربرگۀ شمارۀ 5

عصر جاهلیت
 با مطالعه متن درس ،9نشانه های عصر جاهلیت را از متن استخراج نمایید و در دایره ها قرار دهید.

 

 

 

 

کاربرگۀ شمارۀ 6

منشور حکومتی امام علی
وقتی امیرالمؤمنین علی ، مالک اشتر یکی از یاران خود را به حکومت مصر منصوب کرد، به او نامهای نوشت. این نامه یکی از مهمترین اسناد سیاسی و حقوقی تاریخ اسلام است. در این نامه، امام ویژگیهای حکومت اسلامی، و روابط متقابل مردم و حاکمان را بیان کرده است.

فرازهایی از این نامه را مرور کنید و بگویید هر فراز مربوط به کدام یک از اصول حکومتی آن حضرت است؟

فرازهایی از نامۀ علی به مالک اشتر فرماندار مصر: ای مالک.....

١ــ از خدا بترس و از هر چه در کتاب خود بدان فرمان داده است، اطاعتکن  (خداترسی و پرهیزگاری  )

٢ــ بدان که بهترین چیز برای والی (حاکم یک شهر یا منطقه) نیکی کردن در حق مردم و کاستن از رنجو درد آنان است(د: نیکی کردن به مردم)
ٔ ٣ــ همه کارهای کارگزاران را تحتنظر بگیر و بازرسان مخفی از میان مردمانی که اهل صدق و وفاهستند بر آنان بگمار(نظارت بر رفتار کارگزاران)
۴ــ گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگرانند و چنان باش که براى یک یک آنان درپیشگاه خداوند، عذری داشته باشی(توجه ویژه به تهیدستان و ضعیفان)
۵۵ــ با مردم و در میان مردم باش که دوری از آنان سبب مى ُ شود که از امور ملک آگاهى اندکى داشتهباشی(ارتباط نزدیک با مردم)
۶ــ اجراى حق را دربارهٔ هر که باشد، چه خویشاوند و چه بیگانه، لازم بدار(عدالت)
٧ــ اگر دشمنت تو را به صلح فرا خواند، از آن روى نگردان که خشنودى خداى در آن نهفته است.( صلح طلبی)
٨ــ مهربانی به رعیت (مردم) و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز.(عطوفت و مهربانی با مردم)
٩٩ــ هر که بر بندگان خدا ستم کند، افزون بر بندگان، خدا نیز دشمن او خواهد بود

( پرهیز از ظلم و ستم)
10ــ هر که خراج (مالیات) طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است.
( توجه به عمران و آبادانی)
نامۀ 5٠٠نهج البلاغه

 
کاربرگۀ شمارۀ 7

نمودار علت و معلول
با خواندن دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید، نمودار علت و معلول را کامل کنید و به طور خلاصه، علل سقوط ساسانیان و پیروزی اعراب مسلمان و فتح ایران را بنویسید.

شما میتوانید ستون های دیگری به «علتها» اضافه کنید.

 

 

 

کاربرگۀ شمارۀ 8

غزنویان و سلجوقیان


1ــ به طور گروهی با مطالعه درس و توجه به نقشه ها و نمودار خط زمان، جدول زیر را کامل کنید:

 

 

2ــ همفکری کنید و با مقایسه قلمرو و رویدادهای مهم دوران غزنویان و سلجوقیان، بگویید کدامیک از این سلسله ها در تاریخ ایران، اهمیت بیشتری داشته اند. چرا؟

 سلجوقیان- زیرا چه از نظر قدرت و وسعت و ثبات سیاسی وچه از نظر فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی و رشد وتوسعه علم ودانش سرآمد حکومت های ایران بعدازاسلام بوده اند

 

کاربرگۀ شمارۀ 9

شخصیتهای تاریخی

متن ها را بخوانید و به پرسشها پاسخ دهید:


متن1 : من در یکی از روستاهای نیشابور به نام کُندر، زاده شدم. درس خواندم و در ادب فارسی و عربی، مهارتی حاصل کردم. نخستین سلطان سلجوقی مرا به عنوان کاتب (نویسنده فرمانها و نامه ها) برگزید و
 چون در این سمت خودی نشان دادم، منصب مهم وزارت را در حالی که جوان بودم، به من سپرد. من نقش مؤثری در گسترش حکومت سلجوقیان به عهده گرفتم و تلاش کردم تارسم کشورداری را به حاکمان جدید بیاموزم و اوضاع مملکت را سر و سامان دهم. تا مرگ اولین سلطان سلجوقی به مدت بیست سال وزیر بودم. من به عنوان یک ایرانی به زبان مادری خود یعنی زبان پارسی، علاقه مند بودم و برایم ناخوشایند بود که دفترهای ایران و فرمان های حکومتی و نامه ها به زبانی غیر از فارسی نوشته میشد. به همین سبب دستور دادم دفترها و نامه ها به خط و زبان فارسی نوشته شود و این رسم برای همیشه در ایران ماندگار شد. براثر دسیسه ٔ رقیبم که در اندیشه جانشینی من بود، آلب ارسلان، دومین سلطان سلجوقی، فرمان به برکناری و سپس قتل من داد. چون فرمان قتل خود را دیدم، به جانشینم پیغام دادم: «وزیر را بگو، بد رسمی نهادی و وزیر کشتن را به سلاطین آموختی. عجب، اگر بر خود و نسل خود، این معنی باز نبینی.»


متن 2:من در توس به دنیا آمدم. در زمان آلب ارسلان، ملکشاه پسر و جانشین او، وزیر بودم. در سی سال وزارتم، تلاش زیادی بـرای گسترش قلمرو و قدرتمندی حکومت سلجوقی انجام دادم آلب ارسلان و ملکشاه به کمک و راهنمایی های من، موفقشدند رقیبان و مخالفان را از سر راه بردارند و به امور کشور
 نظم بدهند. من برای آبادانی و عمران سرزمین خود و رونق تجارت و کشاورزی کوشش زیادی کردم. در دوران وزارت ّ من، فعالیت ٔ های اقتصادی رونق یافته و خزانه دولت، وضع
 مطلوبی داشت.. من همچنین مدارس و بیمارستانهای زیادی بنا کردم. کتابی به زبان فارسی با عنوان «سیاستنامه» نوشتم و در این کتاب آیین فرمانروایی و راه و رسم کشورداری را به صورتپند و اندرز بیان کردم. قدرت و نفوذ فراوان من و بستگانم، حسادت و دشمنی عده ای را برانگیخت. رقیبان من میکوشیدند ملکشاه را بر ضد من، تحریک کنند. وقتی یکی از فدائیان اسماعیلیه، کاردش را در بدنم فرو کرد، به یاد آخرین پیغام وزیر قبل از خود افتادم.

1ــ شخصیتهای متن ( 1) و (2)چه کسانی هستند؟

به ترتیب آلب ارسلان- و خواجه نظام الملک


2ــ کدامیک از ایندو در حوزهٔ زبان و ادب فارسی، اقدام مهمی انجام داده است؟ چگونه؟

آلب ارسلان-باتوجه به نوشته 1،  من به عنوان یک ایرانی به زبان مادری خود یعنی زبان پارسی، علاقه  مند بودم و برایم ناخوشایند بود که دفترهای ایران و فرمان های حکومتی و نامه ها به زبانی غیر از فارسی نوشته میشد. به همین سبب دستور دادم دفترها و نامه ها به خط و زبان فارسی نوشته شود و این رسم برای همیشه در ایران ماندگار شد.


٣ــ پیغامی که در انتهای متن ( 1) آمده، خطاب به چه کسی بود؟

خواجه نظام الملک


4ــ هدف شخصیت متن (2 ) از نگارش سیاستنامه چه بود؟

در این کتاب آیین فرمانروایی و راه و رسم کشورداری را به صورت پند و اندرز بیان شده است.


5ــ اقدامات مشترک هر دو شخصیت چه بود؟

آموزش راه و رسم کشورداری، سر وسامان دادن به اوضاع کشور

 

کاربرگۀ شمارۀ ١٠

نمودار علت و معلول


 با مطالعه دقیق بخش خوارزمشاهیان درس 12و مطالب درس 14و اطلاعاتی که از سایر منابع دارید، علّت های حمله مغولها به کشور ایران را دسته  بندی کنید و مختصرا بنویسید:

 

کاربرگۀ شمارۀ ١١

آثار عصر ایلخانی و تیموری


هنرمندان و معماران ایرانی در دوران حکومتهای ایلخانی و تیموریان آثار ارزشمندی در رشتههای گوناگون، خلق کردند. به آثار زیر خوب دقت کنید و بگویید هر اثر نشانگر کدام هنر و یا معماری است.


کاربرگۀ شمارۀ 12

نقشۀ قارۀ آسیا
1ــ روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید:

 

 

 


کاربرگۀ شمارۀ13

نقشۀ آسیای جنوب غربی

 

 

 

کاربرگۀ شمارۀ14

محاسبۀ مقیاس

 

 کاربرگۀ شمارۀ 15

نقشۀ اروپا

 

 

 

 

کاربرگۀ شمارۀ 16

نقشۀ افریقا

 

 

 

 

 

کاربرگۀ شمارۀ 17

نقشۀ قاره آمریکا

 

 

 

 

 

کاربرگۀ شمارۀ 18

نقشۀ استرالیا، نیوزیلند

 

 

 ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1395 توسط شمس کیا
درباره وبلاگ

چه بیهوده است
در پاییز
به بهار فکر کردن
shamskiam@yahoo.com
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic