و مرد لیلی ...!!!

                              خنده های روی لبانشان را ببین!!!
 

ما و مجنون درس عشق از یک ادیب آموختیم

او به واقع گشت عاشق ما به واقع سوختیم

دانش فروم | انجمن دانش آموزان ایرانی
.